Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu

Cyklisté na dálkové cyklotrase EV v okolí Mikulova
22. 01. 2015
Zadání projektu vycházelo ze zkušeností s výpočtem ekonomického přínosu cykloturistiky na dálkových trasách v regionu Weinviertel v Rakousku. Vyzkoušená rakouská metodika vyhodnocení ekonomických přínosů cykloturistiky se stala základem pro zpracování nové metodiky, upravené pro podmínky Jihomoravského kraje, resp. České republiky. Její zpracovatelé diskutovali obsah i limity původní rakouské metodiky ekonomického vyhodnocení s rakouskými odborníky přímo v Rakousku, a na základě posouzení této i dalších obdobných metodik z jiných evropských zemí, zpracovali návrh specifické metodiky, použitelné v České republice.

Tuto metodiku ovšem bylo nezbytné otestovat. Proto bylo v rámci projektu získáno množství údajů o cykloturistech projíždějících po dálkových trasách EuroVelo v Jihomoravském kraji. Prostřednictvím automatických sčítačů byl na osmi lokalitách Jihomoravského kraje zjištěn počet projíždějících cyklistů. Data, která byla získána automatickým sčítáním v průběhu léta 2014, byla doplněna výsledky dalších měření z předchozích let a kalibrována (ověřena) doplňkovým fyzickým sčítáním, při němž spolupracovníci projektového týmu počítali projíždějící cyklisty na vybraných místech dálkových tras. Dále byl zpracován dotazníkový průzkum, při němž byli cykloturisté dotazování na informace, které jsou nezbytné pro následný výpočet ekonomického přínosu (dotazováno bylo téměř 900 cykloturistů). Ten je ovlivněn mj. počtem přenocování po dobu dovolené věnované cykloturistice v regionu, výší útraty za ubytování a další služby, jídlo a také za jednu z atraktivit regionu - víno.

Získána data byla použita k výpočtu ekonomického přínosu existujících dálkových cyklotras na vybraných lokalitách Jihomoravského kraje, především v jeho příhraniční části. A to jak celkového přínosu, tak i dílčího přínosu pro poskytovatele služeb (majitele ubytovacích zařízení, restaurací a obchodů). Z výsledků lze mimo jiné odvodit i návratnost investic do výstavby cyklostezek.

Z dílčích poznatků uvedené studie lze uvést např. tyto nejzajímavější:

·      Za 5 týdnů letního období první etapy automatického sčítání bylo na osmi sledovaných profilech cyklotras zjištěno téměř 150 000 uživatelů cyklotras, ze všech sledovaných profilů nejvíce v Lednici, téměř 45 000. Z tohoto počtu tvořili cyklisté přibližně 80 %.

·      Při přepočtu s využitím předchozích dat lze odhadnout, že na uvedených osmi profilech projede ročně více než 275 000 cyklistů s potenciálem ekonomického přínosu v oblasti cestovního ruchu.

·      Z dotazníkového šetření vyplynulo, že více než 80 % dotazovaných bylo na vícedenní cestě s přenocováním (největší počet dotazovaných uváděl týdenní pobyt, ¾ po celou dobu na jednom místě, nejčastěji v penzionu). Téměř 65 % dotazovaných trávilo cykloturistikou svoji dovolenou, přičemž jedna třetina považovala cykloturistiku za zásadní aktivitu, jíž se během své dovolené věnují (nejčastější další aktivity byly zmiňovány návštěvy kulturních památek a ochutnávka vína – v obou případech přes 60 % respondentů)

·      Více než 80 % všech nákladů utratí cykloturisté přímo v destinaci, v relativním vyjádření (náklady na osobu) utratí cykloturisté, kteří v místě přenocují téměř 1250 Kč/den.

Z celkových závěrů pilotního testování metodiky vyplývá, že se ve sledovaných lokalitách díky cykloturistice vytvoří necelých 100 mil. Kč hodnot ročně (náhrady zaměstnanců, zisky, odpisy, čisté daně, ad.). Protože velikost nepřímých výdajů dosahuje téměř stejně vysoké hodnoty, lze celkové přínosy cykloturistiky, generované výdaji návštěvníků v osmi sledovaných lokalitách, odhadnout na cca 190 mil. Kč ročně.

Na základě průměrné ujeté vzdálenosti 1 cykloturisty (45 km/den) a celkové hodnoty čistých efektů pro ekonomiku v jednotlivých lokalitách bylo možné konstruovat také přínos 1 cykloturisty na 1 ujetý kilometr. Průměrné přínosy z cykloturistiky se na sledovaných lokalitách pohybují kolem 15 Kč na 1 ujetý kilometr.

Výsledky studie byly úspěšně prezentovány na závěrečném semináři, který se za účasti odborníků, zástupců veřejné správy i akademické sféry konal 23. září 2014 v Brně. Semináře se zúčastnil i Dr. Hannes Weitschacher, z Managementu cestovního ruchu regionu Weinviertel.

 

Výsledky studie ekonomického přínosu cykloturistiky, založené na upravené metodice, vycházející z rakouského vzoru ukazují, že jen na vybraných sledovaných profilech v Jihomoravském kraji dosahují roční přínosy cca 190 mil. Kč. Celkový odhad ekonomických přínosů cykloturistiky v celé České republice by jistě bylo také zajímavé číslo. Nepochybně bude vhodné do budoucna využít výsledků projektu k aplikaci metodiky i na územích ostatních krajů a následně i na celé území ČR.